NAUDOJIMOSI SĄLYGOS IR PRIVATUMO POLITIKA

 

  1. Bendrosios nuostatos

Interneto svetainėje www.seokursai.lt pateikiama specializuota, informacinio pobūdžio medžiaga ir informacija apie interneto svetainių optimizavimą paieškos sistemose (SEO).

Naudojimosi sąlygos, taikomos visai šioje interneto svetainėje pateiktai informacijai (visiems interneto svetainės vidiniams puslapiams, elektroninėms knygoms, garso ir vaizdo įrašams ir kitai informacijai, pateiktai interneto svetainėje).

Naudodamiesi šioje interneto svetainėje pateikta informacija, Jūs sutinkate, kad susipažinote, supratote ir sutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis, nepriklausomai nuo to, ar esate registruotas interneto svetainės vartotojas ar svečias.

Jei su šiomis Naudojimosi sąlygomis nesutinkate, Jūs neturite teisės naudotis šia interneto svetaine ir joje pateikta informacija.

 

 

  1. Intelektinės nuosavybės teisės

Visos intelektinės nuosavybės teisės (autorių teisės, teisės į projektus ir kt.), visa informacija ir medžiaga (tekstai, grafiniai elementai, dizainas, prekių ženklai, logotipai, elektroninės knygos, garso ir vaizdo įrašai, bylos ir kt.), pateikta interneto svetainėje www.seokursai.lt priklauso šios interneto svetainės savininkui, visos teisės yra saugomos Lietuvos bei tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių autorių teises ir prekių ženklus.

Griežtai draudžiama kopijuoti, spausdinti, platinti, dubliuoti, atkurti, demonstruoti, parduoti, perparduoti, dovanoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims, panaudoti bet kuriame kitame darbe (spausdintame ar elektroniniame dokumente, interneto svetainėje, tinklaraštyje, forume, internete ar pan.) ar kitaip atgaminti informaciją ar jos dalį, paimtą iš interneto svetainės www.seokursai.lt, pakartotinai skelbti ar kurti išvestinius produktus be išankstinio interneto svetainės savininko sutikimo raštu. Draudžiama pašalinti prie informacijos esančias žymes apie autorių teises ir intelektinę nuosavybę.

Į vieną kompiuterį registruotas vartotojas, kuris įsigijo konkretų SEO mokymų paketą, gali atsisiųsti tik vieną informacijos paketą asmeniniam, nekomerciniam, vidiniam naudojimui. Už įsigytos informacijos apsaugą ir intelektinių nuosavybės teisių laikymąsi yra atsakingas pirkėjas (registruotas vartotojas).

Bet koks neteisėtas interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir medžiagos panaudojimas, neturint išankstinio jos savininko sutikimo raštu, gali užtraukti civilinę, administracinę ar baudžiamąją atsakomybę. Pastebėjus neteisėto interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir medžiagos panaudojimo atvejį/atvejus, interneto svetainės savininkas turi teisę reikalauti iš pažeidėjo žalos atlyginimo. Ginčus dėl žalos atlyginimo interneto svetainės savininkas ir pažeidėjas stengiasi išspręsti susitarimu. Jeigu neįmanoma ginčų išspręsti susitarimu, jie nagrinėjami teismine tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

  1. Atsakomybės ribojimas

Siekiama, kad interneto svetainėje www.seokursai.lt būtų pateikta aktuali bei naudinga vartotojui informacija ir medžiaga, tačiau negarantuojama, kad pateikta informacija ir medžiaga visuomet bus naujausia, tiksli, išsami, savalaikė, pilna, užbaigta, tinkama konkrečiam tikslui ir kad joje nebus netyčinių trūkumų ar techninių, faktinių, tipografinių klaidų, taip pat negarantuojama, kad ji pakeis profesionalią SEO specialisto konsultaciją.

Interneto svetainės savininkas neatsako už jokius tiesioginius, netiesioginius, logiškai išplaukiančius ar/ir atsitiktinius nuostolius, išlaidas, žalą ar negautas pajamas ir pelną, prarastas galimybes ar kito pobūdžio praradimus, kurie gali būti patirti dėl naudojimosi interneto svetaine ir joje pateikta informacija, arba dėl to, kad tam tikra informacija yra nepilna ar neatnaujinta.

 

 

  1. Šio tinklalapio veikimas ir pakeitimai

Interneto svetainės savininkas negarantuoja, kad interneto svetainė veiks nuolat ir kad joje esantys trūkumai bus nedelsiant pašalinti, taip pat kad interneto svetainėje ar jos serveryje nebus virusų. Interneto svetainės savininkas pasilieka teisę laikinai išjungti prieigą prie interneto svetainės jos priežiūros ar atnaujinimo metu.

Interneto svetainės savininkas turi teisę bet kada be išankstinio perspėjimo pakeisti bet kurią šios interneto svetainės dalį ar šias Naudojimosi sąlygas, apriboti ar nutraukti naudojimąsi šia interneto svetaine ir joje pateikiama informacija. Neįsipareigojama nuolat atnaujinti šios interneto svetainės.

Pakeitus Naudojimosi sąlygas, interneto savininkas įsipareigoja viešai skelbti jas interneto svetainėje www.seokursai.lt

 

 

  1. Privatumo politika

 

Interneto svetainės savininkas įsipareigoja savo veikloje laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą ir gerbia asmenų, kurių duomenis renka, apdoroja ir tvarko, privatumą bei tinkamai saugo patikėtus asmens duomenis nuo neteisėto ar atsitiktinio naudojimo, praradimo, sunaikinimo, pakeitimo ar iškraipymo.

 

Asmeniniai interneto svetainės vartotojų duomenys yra konfidencialūs, tvarkomi ir saugomi imantis reikiamų saugumo priemonių ir prieinami tik interneto svetainės savininkui. Įsipareigojama be vartotojų sutikimo neperduoti, neparduoti ir neatskleisti vartotojo asmens duomenų jokiai kitai trečiajai šaliai, nebent to būtų reikalaujama įstatymu ar teismo sprendimu, ar šių Naudojimosi taisyklių pažeidimo atveju, siekiant apsaugoti interneto svetainės savininko teises.

 

Naudodami šią interneto svetainę, jos vartotojai vienareikšmiškai sutinka, kad būtų renkami, apdorojami, perduodami ar naudojami bet kokie jų asmens duomenys. Jei vartotojai nesutinka, kad tokie duomenys būtų renkami, apdorojami, perduodami arba naudojami, rekomenduojama daugiau nesinaudoti šia interneto svetaine.

 

Kiekvienu atveju, kai prašoma pateikti asmeninę informaciją, visada vartotojui aiškiai nurodoma, ar prašoma informacija yra būtina tam, kad būtų suteikta prašoma paslauga, ar ši informacija gali būti pateikta savanoriškai ir vartotojas turi galimybę atsisakyti tą padaryti (privaloma pateikti informacija žymima „*” ženklu).  

 

Interneto svetainės registruotų vartotojų sukaupti asmeniniai duomenys naudojami tik tam, kad vartotojams būtų palengvinta ir supaprastinta juos dominančios informacijos prieiga, taip pat, jei yra vartotojo sutikimas, kad interneto svetainės savininkas galėtų pateikti vartotojui specialiai pagal jo poreikius pritaikytos papildomos informacijos, sprendimų ir pasiūlymų.

 

Interneto svetainės www.seokursai.lt savininkas neatsako už vartotojų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas vartotojai patenka per interneto svetainėje www.seokursai.lt esančias nuorodas. Rekomenduojama atskirai susipažinti su kiekvienos tretiesiems asmenims priklausančios interneto svetainės privatumo sąlygomis.